Vezi ce taxe si impozite pregateste Primaria pentru Timisoara in 2016

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 12.10.2015 17:19 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timisoara va supune la vot proiectul de hotarare din 08.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2016.

Art.1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2016, dupa cum urmeaza:
(1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii.
(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
(3) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii impozabile a cladirii.
(4) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii impozabile a cladirii.
(5) Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate este de 3%;
(6) Cota de impozit in cazul impozitului pe spectacole este de:
a) 2%, in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;
b) 5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).
(7) Nivelurile impozitelor/taxelor locale stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa 1 la prezenta hotarare.
Art.2: Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.
Art.3: Se acorda scutirea impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru urmatoarele cladiri, astfel:
a) cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, conform art.3 lit.a din Legea nr.422/2001 republicata si actualizata privind protejarea monumentelor istorice;
b) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
c) cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
d) cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
e) cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
f) cladirile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul;
g) cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile Anexei 2 la prezenta;
i) cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara.
Art.4: Se acorda scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru urmatoarele terenuri, astfel:
a) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
b) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
c) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
e) terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul;
f) terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art.4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
g)terenul situat in extravilanul localitatilor, pe o perioada de 5 ani ulteriori celui in care proprietarul efectueaza intabularea in cartea funciara pe cheltuiala proprie;
h) suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii cercetarilor.
Art.5: Se acorda scutirea sau reducerea, dupa caz, a impozitului/taxei pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren, pentru cladirea folosita ca domiciliu si/sau terenul aferent acesteia, aflate in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social, in cuantumul si in conditiile prevazute in Anexa nr.3 la prezenta.
Art.6: In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.
Art.7: (1) Se acorda scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru:
a) lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizeaza, integral aceste lucrari pe cheltuiala proprie;
b) lucrari destinate pastrarii integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite in Legea nr. 422/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, finantate de proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice, in concordanta cu reglementarile cuprinse in documentatiile de urbanism intocmite potrivit legii;
c) lucrari executate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrari in care se desfasoara operatiuni de regenerare urbana coordonate de administratia locala, in perioada derularii operatiunilor respective.
(2) Reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorata de proprietarii persoane fizice care realizeaza partial aceste lucrari pe cheltuiala proprie, se acorda in functie de cota de participare la lucrarile pentru care se datoreaza taxa prevazuta in prezentul aliniat.
Art.8: Se acorda scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484 din codul fiscal, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
f) reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.
Art.9: Se acorda scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 din codul fiscal, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.
Art.10: Taxele speciale instituite prin prezenta hotarare si cuantumul acestora, sunt prevazute in Anexa nr.4 la prezenta hotarare.
Art.11: Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare este prevazut in Anexa nr.5 la prezenta hotarare.
Art.12: (1)Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin Anexa nr.6 la prezenta hotarare.
(2)Terenurile care intra sub incidenta alin.1, se vor stabili prin hotarare a consiliului local conform elementelor de identificare.
(3) Hotararea prevazuta la alin.2 va avea caracter individual si va cuprinde materia impozabila si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, fiind emisa in urma intocmirii proceselor verbale de constatare de catre compartimentul de specialitate conform Anexei nr.6.
(4) Organul fiscal local va opera majorarea in evidentele fiscale, va emite si va comunica actul administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin.3.
Art.13: (1) Impozitul pe cladiri pentru cladirile neingrijite, situate in intravilan, se majoreaza, astfel:
- cu 300%, pentru punctajul procentual intre 30,00% si 59,99% ;
- cu 400%, pentru punctajul procentual intre 60,00% si 79,99% ;
- cu 500%, pentru punctajul procentual intre 80,00% si 100,00%,
punctaj stabilit conform Anexei nr.7 la prezenta hotarare, care contine si criteriile de incadrare a cladirii in categoria cladirilor neingrijite.
(2) Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite, situate in intravilan, se majoreaza, astfel:
- cu 250%, pentru punctajul procentual de 50% ;
- cu 500%, pentru punctajul procentual de 100,00%,
punctaj stabilit conform Anexei nr.8 la prezenta hotarare, care contine si criteriile de incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite.
(3) Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin.1 si alin.2, se vor stabili prin hotarare a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
(4) Hotararea prevazuta la alin.3 va avea caracter individual si va cuprinde materia impozabila si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, fiind emisa in urma intocmirii fisei de evaluare de catre compartimentul de specialitate conform Anexei nr.7 si/sau Anexei nr.8, dupa caz.
(5) Organul fiscal local va opera majorarea in evidentele fiscale, va emite si va comunica actul administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin.4.

Documente atasate

Unele documente sunt in format PDF si pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu il aveti il puteti descarca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Referat
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 173.66 Kb
Descarca Anexa_1
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 117.91 Kb
Descarca Anexa_2_Lucrari_interventie_crestere_performanta_energetica
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 2.06 Mb
Descarca Anexa_3
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 66.1 Kb
Descarca Anexa_4
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 72.64 Kb
Descarca Anexa_5_Regulament_taxa_speciala_salubrizare
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 1.31 Mb
Descarca Anexa_6_Conditii_majorare_impozit_terenuri_agricole_nelucrate
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 308.53 Kb
Descarca Anexa_7_Majorare_Cladiri_neingrijite
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 1.02 Mb
Descarca Anexa_8_Majorare_terenuri_neingrijite
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 469.1 Kb
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.