Vaporretele din TIMISOARA pot naviga, OFICIAL, pe 42,444 km de BEGA. Guvernul a infiintat Administratia Canalului Navigabil Bega...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 21.06.2018 20:27 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

HOTARÂRE privind infiinţarea, organizarea si functionarea Regiei Autonome ”Administratia Canalului Navigabil Bega” Timiş, sub autoritatea Ministerului Transporturilor
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 25 alin. (1) – (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinand domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe caile navigabile interioare, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi al art. 30 alin (2) din Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile şi completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:
Art. 1. - (1) Se infiinteaza Regia Autonoma ”Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş, denumita in continuare Regia, persoana juridica romana, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, in condiţiile legii.
(2) Regia are sediul in str. General Magheru, nr. 23, municipiul Timişoara, judeţul Timiş, in spaţiul pus la dispoziţie in baza unui contract de comodat de catre Primaria Municipiului Timişoara.
(3) Patrimoniul Regiei este de 20.000 mii lei, alocaţi din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018.
(4) Ministerul Transporturilor, in calitatea sa de ordonator principal de credite, raspunde de modul de utilizare, in conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor alin. (3).
(5) Regia isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. - (1) Regia este administraţie de cale navigabila interioara pe sectorul romanesc al canalului navigabil Bega, in lungime de 42,444 km.
(2) In calitatea sa de administraţie de cale navigabila interioara, potrivit legislaţiei in vigoare, Regia are ca obiect de activitate:
a) asigurarea gabaritelor minime de navigatie stabilite in conformitate cu prevederile nationale si internationale aplicabile, prin dragaje de intretinere;
b) asigurarea semnalizarii costiere si plutitoare;
c) efectuarea de masuratori topohidrografice;
d) ducerea la indeplinire a unor obligatii ce revin statului roman din conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte si care i-au fost incredintate prin delegare de competenta, prin ordin al ministrului transporturilor;
e) indeplinirea şi a altor activitaţi care-i revin in conformitate cu legislaţia in vigoare.
(3) Pentru activitaţile pe care le efectueaza in scopul indeplinirii atribuţiilor ce i-au fost delegate potrivit alin. (2) lit. d), Regia indeplineşte funcţia de autoritate de cale navigabila interioara.
Art. 3. - (1) In vederea realizarii obiectului de activitate, Regia are obligaţia sa instaleze semne si semnale de navigatie, de zi si de noapte, in punctele pe care le considera necesare pentru siguranta navigatiei.
(2) Activitatea prevazuta la alin. (1) se executa in conformitate cu programul de semnalizare a şenalului navigabil intocmit de Regie şi avizat de catre Autoritatea Navala Romana, care funcţioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor.
(3) Cheltuielile de instalare si intretinere a semnelor si semnalelor de navigatie sunt suportate de Regie, potrivit art. 15 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinand domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe caile navigabile interioare, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Art. 4. - (1) Resursele financiare necesare functionarii Regiei se constituie din venituri proprii si, in completare, din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Veniturile proprii ale Regiei se constituie din eliberarea de avize pentru lucrari de traversare sau subtraversare a canalului navigabil Bega, precum şi pentru lucrari hidrotehnice sau orice alte lucrari care se executa pe canalul navigabil Bega ori in zona de siguranţa a acestuia, valorificarea produselor de balastiera din dragajele de intretinere, remorcaje, asistenta la nave, masuratori topohidrografice si alte activitati specifice din domeniul sau de activitate.
(3) Tarifele prevazute la alin. (2) se stabilesc in conformitate cu reglementarile legale in vigoare şi se aproba de consiliul de administraţie.
(4) Regia are obligatia de a face publice tarifele prevazute la alin. (3), potrivit art. 40 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.
(5) Fondurile de la bugetul de stat, necesare pentru desfasurarea activitatilor avand ca scop ducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin statului din acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, care i-au fost delegate de catre Ministerul Transporturilor, se aloca in conformitate cu legislatia in vigoare, pe baza de decont de cheltuieli pentru fiecare activitate, potrivit art. 261 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.
(6) Regia poate realiza si dispune de venituri si cheltuieli in valuta, in conditiile legii.
(7) Regia poate contracta credite bancare si/sau imprumuturi in lei si in valuta.
Art. 5. - Salarizarea personalului angajat al Regiei se face pe baza de negociere, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile şi completatile ulterioare si ale contractului colectiv de munca.
Art. 6. - Regia poate sa incheie contracte sau conventii cu alte organisme si cu operatori economici din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international in domeniul sau de activitate si in conditiile prevazute de lege.
Art. 7. - Emblema Regiei este prevazuta in anexa nr. 2.
Art. 8. - Anexa nr. 1 si anexa nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 9. - La anexa nr. 2 litera E din Hotararea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare , dupa numarul curent 23 se introduce un nou numar curent, nr. crt. 24, cu urmatorul cuprins:
24. Regia Autonoma ”Administratia Canalului Navigabil Bega” Timiş Timisoara, judetul Timis

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.