TIMISORENII vor plati din buzunarul local BISERICII cel putin 690.000 de lei in 2018

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 21.05.2018 14:56 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timisoara a fost convocat in SEDINTA ORDINARA, in data de 22.05.2018, de la ora 16.

Pe ordinea de zi:
1.    Aprobarea Proceselor Verbale ale sedintelor  Consiliului Local din 24.04.2018, 26.04.2018, 08.05.2018 şi  09.05.2018.
2.    Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului  de Organizare şi Funcţionare pentru Serviciul Public Creşe Timişoara.
3.    Proiect  de hotarare privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului cu nr.  top.322/a/1/a (CF nr. 402089 Timisoara) de la suprafaţa de 1635 mp la suprafaţa de 1684  mp, din str. Ardealului  nr.17, Timişoara.
4.    Proiect de hotarare privind aprobarea operaţiunii de prima inscriere a suprafeţei de 934 mp. din  imobilul cu nr. top 17349, 17353 – 17356/1/1, pe care sunt amplasate construcţiile extratabulare aferente  Gradiniţei CFR, B-dul General Ion Dragalina nr. 38-40.
5.    Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din   domeniul privat al Municipiului Timişoara in  domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului aferent strazii Varadia.
6.    Proiect de hotarare privind  dezmembrarea imobilului teren din Timişoara, B-dul Mihai Viteazu nr. 13,  ieşirea din indiviziune, alipirea parcelei rezultate, cu nr. cad. 409500/2, in suprafaţa de 109 mp, cu parcela  cu nr. top. 9915, din Timişoara, B-dul Mihai Viteazu nr. 13/A şi instituirea unui drept de servitute de vedere.
7.    Proiect de hotarare privind apartamentarea imobilului inscris in C.F. nr. 422897 Timişoara, nr.top.  17016, situat in Timişoara, str. Frobl nr.4.
8.    Proiect de hotarare privind  repartizarea ap.4 din str. Miloia nr. 52 bl. B1,sc.B (fost Miloia bl. B1  sc.B) catre Aramescu Liliana.
9.    Proiect de hotarare privind  prelungirea prin act adiţional, pe o perioada de 3 ani a contractului de   inchiriere nr. 838/1999 incheiat cu CEC BANK SA BUCUREŞTI SUCURSALA TIMIŞOARA, pentru spaţiul situat in  Timişoara, Piaţa Victoriei, nr.1.
10.    Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1569/14.03.2013, incheiat cu  Asociaţia Handicapaţilor Locomotor.
11.    Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1494/20.07.2007, incheiat cu Casa  Judeţeana de Pensii.
12.    Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1326/22.05.2002, incheiat cu SC  ”MOBISTAR RO” SRL.
13.    Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1363/05.11.2002, incheiat cu  SOCIETATEA PENTRU COPII ŞI PARINŢI SCOP.
14.    Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 25/16.11.2004 incheiat cu  Cabinetul Medical Medicina de Familie dr. BADEA ANDREEA CORINA.
15.    Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 598/30.04.1999, incheiat cu  Asociaţia Foştilor Deportaţi in Baragan.
16.    Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinţa gratuita cu contract de comodat pana la data de  31.12.2018, a spaţiului situat in imobilul din Timişoara, Piaţa Libertaţii nr.1,  catre Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltarii Rurale Agenţia Domeniilor Statului Reprezentanţa Teritoriala Timiş.
17.    Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al  Municipiului Timişoara, la intenţia de instrainare a ap. SAD 9/A, situat in Timişoara, str. E Gojdu, nr.14, jud.  Timiş, inscris in C.F. nr. 420123 – C1-U9, nr. cadastral 420123-C1-U9 la preţul de 45.000 euro, pentru suprafaţa  de 43,51 mp.
18.    Proiect de hotarare  privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local  al   Municipiului Timişoara, la intenţia de instrainare a ap. nr.1, situat  in Piaţa Traian, nr. 1, inscris in C.F.  nr. 412072-C2-U1, nr. cadastral 5645/I, cu preţul de 140.000 euro, pentru suprafaţa de 677,5 mp.
19.    Proiect de hotarare privind aprobarea desfaşurarii unei selecţii ulterioare in vederea acordarii de  subvenţii din bugetul local in baza Legii nr. 34/1998, asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care infiinţeaza şi  administreaza unitaţi de asistenţa sociala, pentru anul 2018, cu incadrarea in sumele prevazute in buget cu  aceasta destinaţie.
20.    Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului privind regimul finanţarilor nerambursabile  alocate  de la  bugetul local pentru activitaţi nonprofit de interes local in vederea dezvoltarii de  proiecte/programe de implicare a comunitaţii in implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timişoara.
21.    Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului  Timişoara pentru unitaţile de cult aparţinand cultelor religioase recunoscute din Romania, pe anul 2018.
22.    Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Local nr. 83 din 25.02.2014  privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate in trafic judeţean.
23.    Proiect de hotarare privind  modificarea Anexelor 1,2,3,4 la Hotararea  Consiliului Local nr.  383/17.10.2017 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea  Primarului Municipiului Timişoara in Consiliile de Administraţie ale unitaţilor de invaţamant preuniversitar de  stat şi ale unitaţilor de invaţamant privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2017 – 2018.
24.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico- economici-faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumara a investiţiei pentru obiectivul ”Construire sala sport  la Şcoala Generala nr.25”.
25.    Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire imobil S+P+5E+Er, locuinţe  şi spaţii cu alta destinaţie, realizare accese  noi (auto şi pietonale), modernizare şi amenajare parcela” –  str. Mangalia nr. 1, Timişoara.
26.    Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  ” Locuinţe colective, servicii,  comerţ” str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara.
27.    Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Locuinţe colective şi funcţiuni  complementare” strada I.I. de la Brad, nr.9 şi 11B, nr. cad.413263, 413236 şi 404859 Timişoara.
28.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zona predominant rezidenţiala –  Locuinţe Colective” strada Tristan Tzara, nr. cad 442123, Timişoara.
29.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Zona predominant rezidenţiala –  Locuinţe Colective” strada Tristan Tzara, nr. cad 442091, Timişoara.
30.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Amenajare spalatorie auto- conform  HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009”, str. Simion Barnuţiu nr.32, Timişoara.
31.    Raport de activitate privind deplasarea in oraşul Banja Luka din Bosnia şi Herţegovina, in perioada 20- 23 aprilie 2018.
32.    Adresa nr. SC2018 – 010681/08.05.2018 a SC DENISALEX S.R.L. privind plangerea prealabila formulata  impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 227/24.04.2018 privind delegarea de gestiune prin concesiune a  serviciului public privind prestarea de servicii şi activitaţi necesare exploatarii şi intreţinerii cimitirelor  umane situate pe Calea Buziaşului, str. Rusu Şirianu şi Calea Şagului din Municipiul Timişoara.
33.    Adresa nr. SC2018-010037/27.04.2018 a d-lui Jurchescu Cristian Mihai şi a d-nei Jurchescu Andreea Sonia  privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 522/20.12.2017-privind  aprobarea majorarii cu 300% a impozitului  pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situate in  Timişoara, B-dul Regele Carol I, nr.18, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
34.    Adresa nr. SC2018 – 009534/24.04.2018 a ARC MANAGEMENT ONE SRL privind plangerea prealabila formulata  impotriva Hotararilor  Consiliului Local nr.266/20.12.2016,  nr.314/28.07.2017 şi  nr.443/21.11.2017.
35.    Decizia nr. 37/07.05.2018 a Direcţiei Fiscale  a Municipiului Timişoara  privind soluţionarea  Contestaţiei cu nr. E22018 – 007219/27.03.2018, formulata de catre Peia Bogdan şi Danoiu Oana, impotriva  deciziei de impunere nr.282657/14.02.2018.
36.    Decizia nr. 30/24.04.2018 a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara privind soluţionarea contestaţiei   cu nr. E12018 – 009558/03.04.2018, formulata de catre domnul PETCU SERGIU, impotriva deciziilor de impunere   nr. 283650/17.02.2018 şi nr. 283648/07.02.2018.
37.    Decizia nr.31/24.04.2018 a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara cu nr. E12018 – 009557/03.04.2018,  formulata de catre doamna Petcu Iuliana, impotriva Deciziei de impunere nr. 283653/17.02.2018 privind majorarea  impozitului pe cladiri pentru anul 2018 stabilit prin Decizia de impunere 283646/17.02.2018.
38.    Interpelarile consilierilor locali.

Astfel, se va aproba acordarea catre unitatile de cult recunoscute in Romania, a unui sprijin financiar pe anul 2018 de la bugetul local - capitolul bugetar 67.02.06 "Servicii religioase", in suma totala de 690 mii lei, dupa cum urmeaza:  cultul ortodox roman: 480 mii lei,  cultul ortodox ucrainean: 70 mii lei, cultul greco-catolic: 70 mii lei,  cultul ortodox sarb: 70 mii lei.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.